Βουλή

Φοβάται η κυβέρνηση τους Έλληνες; Τροπολογία της Ν.Δ. για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Φοβάται η κυβέρνηση τους Έλληνες; Τροπολογία της Ν.Δ. για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«H Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πριν από λίγο, για τρίτη φορά από το 2016, ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Κλεισθένη, την πάγια πρότασή της προκειμένου να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο της κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, στις πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η πρότασή μας απορρέει εκ του Συντάγματος, είναι σύννομη και μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα, από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Είναι στοιχειώδης δημοκρατική και εθνική υποχρέωση της κυβέρνησης να υιοθετήσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και να δοθεί στους Έλληνες του εξωτερικού η δυνατότητα της ψήφου, όπως ισχύει, άλλωστε, σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο».

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Θέμα: «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην αλλοδαπή»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το Σύνταγμα στη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 3 καθιερώνει την αρχή ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται και υπέρ του έθνους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, εντός ή εκτός της Επικράτειας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Συντάγματος «το κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια». Τέλος, η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος ορίζει: «.... Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.». Υπό το φως των ανωτέρω, είναι ρητή η επιθυμία του συντακτικού νομοθέτη να διευκολυνθεί η συμμετοχή του απόδημου ελληνισμού στην πολιτική ζωή του τόπου, ιδιαιτέρως στις βουλευτικές εκλογές όπου το εκλογικό σώμα τοποθετείται σε σχέση με το μέλλον της πατρίδας. Παραμένει το γεγονός αυτό, για 43 χρόνια μια κρίσιμη συνταγματική πρόβλεψη παραμένει ανεφάρμοστη, ενόσω έχουν κατατεθεί ένα νομοσχέδιο την 19η Φεβρουαρίου 2009 (το οποίο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη εκ του Συντάγματος πλειοψηφία) και δύο προτάσεις από την παρούσα Βουλή την 13η Ιουλίου 2016 και την 23η Οκτωβρίου 2017• η τελευταία αυτή πρόταση νόμου παρά την παρέλευση εξαιρετικά μεγάλου κοινοβουλευτικού χρόνου και την εξ ορισμού σπουδαιότητά της δεν έχει καν ακόμη εισαχθεί προς συζήτηση. Όλες νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία.

Η πλειονότητα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν ήδη, τις περισσότερες φορές από μακρό χρόνο, υιοθετήσει νομοθετικά την εξ αποστάσεως ψήφο. Από τα 45 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μόνο 7 που δεν έχουν διάταξη διευκόλυνσης των ομογενών τους (Αλβανία, η Ανδόρα, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο και ο Άγιος Μαρίνος). Παράλληλα σημαίνοντες διεθνείς οργανισμοί έχουν εκδώσει σχετικές συστάσεις (Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 1459/2005 και Σύσταση 1714/2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης και Γνώμη 190/2002, Μελέτη 352/2005 και Μελέτη 580/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου - «Επιτροπή της Βενετίας»).

Η προτεινόμενη τροπολογία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και δημιουργεί μια δίκαιη ισορροπία στη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης. Και αυτό διότι η ρητή συνταγματική πρόβλεψη για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος παρέχει επαρκές συνταγματικό έρεισμα. Ανεξαρτήτως αυτού, δεν αλλοιώνεται ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (εφόσον οι εκτός επικρατείας εκλογείς με δική τους πρωτοβουλία θα μπορούν να ψηφίζουν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, άλλως μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες) ούτε η ισότητα της ψήφου (δεδομένου ότι  η κατανομή των βουλευτικών εδρών στα κόμματα, με τα εκλογικά συστήματα που θα εφαρμοσθούν στις επόμενες και στις μεθεπόμενες εκλογές, δεν διαφοροποιείται είτε ο εκλογέας ψηφίσει στον τόπο της κατοικίας του στο εξωτερικό είτε μεταβεί στην εκλογική του περιφέρεια για το σκοπό αυτό). Είναι δε και εύλογο από την άποψη της πολιτικής θεώρησης να προσμετράται η ψήφος των εκτός επικρατείας εκλογέων για την εξαγωγή του εκλογικού μέτρου σε όλη την επικράτεια και όχι στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες. Και τούτο διότι ανεξαρτήτως του ότι ο εκλογέας επιλέγει εάν θα ψηφίσει στο εξωτερικό ή την εκλογική του περιφέρεια, το ενδιαφέρον των πολιτών αυτών, λόγω της απομάκρυνσής τους από την κατοικία τους στην Ελλάδα, αφορά πρωτίστως το μέλλον της χώρας και όχι στενά της εκλογικής του περιφέρειας από την οποία φυσικά απομακρύνθηκαν. 

Πάνω όμως και πέρα από τη διεθνή πρακτική και τη γενικά διατυπωμένη απαίτηση για διεύρυνση και ολοκλήρωση του αντιπροσωπευτικού συστήματος, υπάρχει ένας κανόνας δημοκρατικής ευαισθησίας που σήμερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων να ανταποκριθεί στη σχετική συνταγματική πρόβλεψη. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες η Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, έγινε και πάλι χώρα εξαγωγής ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Οι Έλληνες αυτοί πολίτες άφησαν τη χώρα αναζητώντας εργασιακή διέξοδο και με την ελπίδα μια μέρα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επαναπατρισθούν. Σε αυτούς τους Έλληνες που έχουν νωπούς τους δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα, όπως και σε όλους τους Έλληνες της διασποράς, που διατηρούν άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού, δεν έχει κανείς το δικαίωμα ή το ηθικό ανάστημα να εγείρει εμπόδια στη γέφυρα με την Ελλάδα. Είναι εθνικό χρέος, σήμερα κιόλας, να δημιουργήσουμε τους θεσμικούς εκείνους θυλάκους που θα κρατήσουν κοντά στη μητρόπολη όλους τους Έλληνες. Η υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης για τους εκτός επικρατείας εκλογείς είναι, ιδιαίτερα σήμερα, εθνικά αναγκαία τόσο ως πολιτικό δικαίωμα όσων αναγκάστηκαν να αφήσουν τη χώρα όσο και ως υποχρέωση του κράτους προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανοί οι δεσμοί με τους Έλληνες της διασποράς.

Για το σύνολο των προτεινόμενων διατάξεων έχει κατατεθεί, στο πλαίσιο των προγενέστερων νομοθετικών πρωτοβουλιών η υπ’ αριθμ. πρωτ. 135/21/14.04.2016, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο (1)

Εκλογείς

Με την παράγραφο 1 οριοθετούνται οι προϋποθέσεις ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος από Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό ή υπηρετούν σε Ελληνική Αρχή του εξωτερικού. Συγκεκριμένα αυτοί οφείλουν: α. να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους και β. να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μη το έχουν στερηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Η παράγραφος 2 ορίζει πως όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, γνωστοποιούν με σχετική δήλωσή τους την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα  στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, στην περιφέρεια αρμοδιότητας της οποίας διαμένουν. Οι αρχές αυτές διαβιβάζουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις σχετικές δηλώσεις, ώστε να καταρτιστούν οι σχετικοί εκλογικοί κατάλογοι οι οποίοι ανανεώνονται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται οποτεδήποτε και η δυνατότητα των εκλογέων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της κατοικίας ή του τόπου υπηρεσίας τους εκκινεί από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον αυτή απέχει τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από τη δήλωσή τους. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι εκλογικοί κατάλογοι των τμημάτων του Εξωτερικού να έχουν οριστικοποιηθεί εγκαίρως κατά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Η παράγραφος 3 περιέχει εξουσιοδοτική διάταξη προς έκδοση κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της παραγράφου 2.

Με την παράγραφο 4 καθορίζεται η δυνατότητα όσων εργάζονται σε Ελληνική Αρχή του Εξωτερικού, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εμπρόθεσμα, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφενός προσκομίζοντας βεβαίωση που εκδίδει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας τους και αφετέρου υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άσκησαν και δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο εκλογικό τμήμα της Επικράτειας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο (2)

Έλληνες Ναυτικοί

Επιλύεται το χρόνιο ζήτημα των Ελλήνων Ναυτικών που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αλλά έως τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα, αν κατά την ημερομηνία των εκλογών, εργάζονταν σε πλοίο ελλιμενισμένο σε χώρα του εξωτερικού. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής του κράτους που είναι ελλιμενισμένο το πλοίο, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρει αυτό, κατά τη μέρα της ψηφοφορίας και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους εκλογείς του εκλογικού καταλόγου του εν λόγω τμήματος.

Άρθρο (3)

Περιεχόμενο εκλογικού Δικαιώματος

Με το άρθρο 3 οριοθετείται το περιεχόμενο του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων των άρθρων 1 και 2. Οι παραπάνω εκλογείς έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ των συνδυασμών Κομμάτων και των Κομμάτων που έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια Επικρατείας. Σταυροδοσία δεν προβλέπεται, παρά μόνον αν κάτι τέτοιο προβλεφθεί μελλοντικά στην εκλογική νομοθεσία που έχει εφαρμογή και στην Ελληνική Επικράτεια. Η παραπάνω νομοθετική λύση κρίθηκε η πιο εύλογη αλλά και τεχνικά και οργανωτικά λειτουργικότερη έναντι όλων των εναλλακτικών, δεδομένης και της ελλείψεως σχετικής νομοθεσίας έως τώρα.

Άρθρο (4)

Τόπος Διεξαγωγής των εκλογών – Εκλογικά τμήματα – Καταστήματα ψηφοφορίας

Με το άρθρο 4 ορίζονται τα σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών και τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας που τα εξυπηρετούν.

Η ακριβής ημερομηνία και η διάρκεια της ψηφοφορίας για κάθε χώρα όπου υπάρχει εκλογικό τμήμα Ελλήνων του εξωτερικού ορίζονται με  το  Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των εκλογών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πως σε απομακρυσμένες χώρες οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, χωρίς αυτή να απέχει χρονικά σημαντικά από το αντίστοιχο ορισθέν για την Ελληνική Επικράτεια χρονοδιάγραμμα.

Ταυτόχρονα οι εκλογείς κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα ανά περιφέρεια Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, η οποία ορίζει και τον ανώτατο αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα.

Με όμοια απόφαση ορίζονται και τα καταστήματα ψηφοφορίας, έπειτα από πρόταση των  Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών  Αρχών που εξετάζουν την καταλληλόλητα των διαθεσίμων εναλλακτικών καταστημάτων. Αυτονόητα, η προετοιμασία των καταστημάτων αυτών ανατίθεται στις παραπάνω Αρχές.

Οι προαναφερθείσες κοινές αποφάσεις κοινοποιούνται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στον Άρειο Πάγο και στις αρμόδιες Διπλωματικές και έμμισθες Προξενικές Αρχές οι οποίες τις τοιχοκολλούν σε εμφανή σημεία των καταστημάτων τους, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά ώστε αυτές να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές και όσοι δεν δύνανται να επισκεφθούν τα καταστήματα τους.

Άρθρο (5)

Εφορευτικές Επιτροπές

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογικών τμημάτων που ορίστηκαν με το άρθρο 4 αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και από τρεις (3) εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους του αντίστοιχου εκλογικού τμήματος ως μέλη. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής, καθώς και αναπληρωτές αυτών, ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου ή μόνιμοι υπάλληλοι Διπλωματικών και έμμισθων Προξενικών Αρχών, καθώς και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής, ή αποσπασμένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια  αρμοδιότητας της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής και είναι πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών. Όλοι οι παραπάνω δύναται να διορισθούν, στην περίπτωση ανάγκης και εκτός των ορίων της περιφέρειας της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής όπου υπηρετούν. Τα οδοιπορικά έξοδά τους και διαμονής τους θα καθορίζονται με την προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11. Στην περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ορίζονται τα πρόσωπα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής και οι αναπληρωτές τους, το πρώτον ορίζονται κατά τα ανωτέρω και εφόσον δεν επαρκούν, ορίζονται έπειτα από κλήρωση, από το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο τμήμα που υπηρετούν.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται έπειτα από δημόσια κλήρωση που λαμβάνει χώρα στη Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή.

Το εν γένει ένστολο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα προέδρου ούτε μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα σχετικά με την αναπλήρωση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται από την κείμενη εκλογική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που δεν εμφανισθεί διορισθείς αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ή ο αναπληρωτής του, ο έφορος των εκλογών του άρθρου 6 του παρόντος σχεδίου νόμου διορίζει,  με έγγραφη εντολή του, ως αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής Αρχής υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου ή μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής που είναι πτυχιούχος Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από γραμματέα που μπορεί να είναι εκλογέας του τμήματος της ή ακόμα και τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στην παράγραφο 10 προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών με την οποία ορίζονται οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, οι απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούν στη  συγκρότηση και στην ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος σχεδίου νόμου.

Άρθρο (6)

Έφοροι εκλογών

Με το άρθρο 6 εισάγεται ο θεσμός του εφόρου των εκλογών κατ' αναλογία του θεσμού του εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην εκλογική νομοθεσία προκειμένου να συντονίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας στις εκλογικές περιφέρειες ανά την Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα, σε κάθε Ελληνική Διπλωματική Αρχή κράτους, διορίζεται ένας, και σε έκτακτη περίπτωση περισσότεροι έφοροι εκλογών, καθώς και αναπληρωτές τους, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση ολιγάριθμων εκλογέων στην περιφέρεια μιας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής είναι δυνατό να διοριστεί ένας έφορος εκλογών για περισσότερες από μία Διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές. Ο ακριβής αριθμός των εφόρων ανά Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, ενώ οι έφοροι διορίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. 

Ως έφοροι εκλογών και αναπληρωτές αυτών διορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, προκειμένου να εξαλειφθούν δαπάνες μεταφοράς και διαμονής και να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα που δύναται να προκύψουν από τις παρούσες διατάξεις. Ο διορισμός των ανωτέρω και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία πραγματοποιείται έπειτα από έγγραφη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου των οικείων Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών δια μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν, προκειμένου να καλυφθούν οι προβλεπόμενες από την κοινή υπουργική απόφαση θέσεις των εφόρων, διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και οι πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αν δεν επαρκούν, τότε διορίζονται και Πρωτοδίκες ή Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Έργο τους είναι να επισκέπτονται τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την ψηφοφορία, να κατευθύνουν και να επεμβαίνουν προς ενίσχυση του έργου των εφορευτικών επιτροπών, να επιλύουν ζητήματα που προκύπτουν και γενικά να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας στην περιφέρεια της αρμοδιότητας τους. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν με εκθέσεις τους τις αρμόδιες αρχές (Άρειο Πάγο και αρμόδια Υπουργεία) για την πορεία της ψηφοφορίας. Οι έφοροι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ένα από τμήματα της περιφερείας της αρμοδιότητας τους.

Στην παράγραφο 2 ορίζονται τα σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας διορίζονται οι έφοροι αλλά και η προθεσμία εμφάνισης τους στην έδρα της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους.

Στο έργο τους οι έφοροι συνεπικουρούνται από γραμματείς  υπαλλήλους της οικείας Διπλωματικής ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής.

Άρθρο (7)

Ψηφοδέλτια, Εκλογικοί Φάκελοι και Εκλογικό Υλικό

Για τη μορφή και τον εφοδιασμό με έντυπα ψηφοδέλτια των Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών, ώστε αυτές με τη σειρά τους να τα κατανείμουν στα εκλογικά τμήματα, ισχύουν κατ΄ αναλογία όσα ορίζει η κείμενη εκλογική νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ρυθμίζονται λεπτομερειακά ζητήματα αποστολής της ψηφοδελτίων στις Αρχές αυτές, αλλά και ζητήματα προμήθειας των εκλογικών φακέλων, λευκών ψηφοδελτίων, λοιπού εκλογικού υλικού και του εφοδιασμού των εκλογικών τμημάτων με όλα τα ως άνω.

Προδήλως, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία πληρωμής των δαπανών στην αλλοδαπή και κάθε σχετική λεπτομέρεια, εφόσον δεν προβλέπονται ήδη από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο (8)

Διεξαγωγή Ψηφοφορίας

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 ορίζει πως αναφορικά με το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων τη διακοπή της διαλογής και το πέρας της εκλογής εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας.

Καθ' όλη τη διαδικασία της ψηφοφορίας αλλά και της διαλογής των ψηφοδελτίων έως το πέρας της εκλογής δύναται να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε Κόμμα ή συνδυασμό Κομμάτων κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Αμέσως μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην οικεία Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, υπ' ευθύνη της οποίας τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι νωρίτερα από τη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα.

Ο σφραγισμένος εκλογικός σάκος με όλα τα υλικά και τα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία  παραδίδεται στον έφορο και μεταφέρεται στην Αθήνα προκειμένου να λάβει χώρα η οριστική διαλογή των ψηφοδελτίων κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Στην περίπτωση κατά την οποία έφορος έχει ορισθεί υπάλληλος διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, η αποστολή του σάκου με έκτακτο διπλωματικό ταχυδρομείο και η παράδοσή του δια μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελαχιστοποιεί τα τυχόν έξοδα. 

Άρθρο (9)

Οριστική Διαλογή Ψηφοδελτίων

Δεδομένων των μεγάλων αποστάσεων από τις χώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τη διαφορά ώρας, την έλλειψη αρμόδιων δικαστικών αρχών στις χώρες αυτές αλλά και της διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος, που κρίνει πως η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού θα έπρεπε να διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια, κρίθηκε σκόπιμο να λαμβάνει χώρα στην Αθήνα η οριστική διαλογή των ψηφοδελτίων. Η οριστική διαλογή, κατά την απαίτηση του Συντάγματος θα επιβεβαιώνει και θα οριστικοποιεί το εκλογικό αποτέλεσμα στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού και θα διορθώνει τυχόν σφάλματα που οφείλονται στους παραπάνω παράγοντες.

Η οριστική διαλογή των ψηφοδελτίων διεξάγεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών, συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του Εφετείου και αποτελείται από έναν Πρόεδρο Εφετών (ως πρόεδρο) και τέσσερις Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών του αυτού Εφετείου (ως μέλη). Ο προϊστάμενος του Εφετείου ορίζει και τις επί μέρους Εφορευτικές Επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται η κάθε μια από έναν δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο, και δυο δικαστικούς υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων, ως μέλη. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή αντιστοιχεί σε μια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, εκτός αν το πλήθος των εκλογέων αυτής επιβάλλει διαφορετικά.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει και συντονίζει τη διαλογή των ψηφοδελτίων που διενεργείται από τις επί μέρους Εφορευτικές Επιτροπές. Έπειτα, καταρτίζει πίνακα με το αποτέλεσμα των εκλογέων του εξωτερικού άλλα και συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο των πρακτικών της και τα ανακοινώνει αμέσως στην Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ενσωματωθούν στα Γενικά Αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Επικράτειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

Άρθρο (10)

Ενσωμάτωση στα Γενικά Αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Επικράτειας

Στο άρθρο 10 προβλέπεται η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των τμημάτων αυτών προστίθενται στο γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων που τηρείται από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή η οποία ακολούθως κατανέμει και παραχωρεί τις βουλευτικές έδρες.

Άρθρο (11)

Αποζημιώσεις και Έξοδα Κίνησης

Με το άρθρο 11 προβλέπεται η έκδοση  κοινών αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών  με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα αποζημιώσεων, εξόδων κίνησης και  οδοιπορικών για όσους θα απασχοληθούν κατά τις Βουλευτικές εκλογές για την εφαρμογή των εν θέματι διατάξεων, εφόσον δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Διπλωματικών και έμμισθων Προξενικών Αρχών, ή οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής ή αποσπασμένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή σε αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό, η συνδρομή των οποίων ελαχιστοποιεί τα έξοδα εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο (12)

Πειθαρχικές και Ποινικές Ευθύνες

Με την παράγραφο1 ορίζεται ότι οι έννομες συνέπειες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την πολλαπλή ψήφο καταλαμβάνουν και όσους, κατά παράβαση των ρυθμίσεων της παρούσας, ψηφίσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό.

Με την παράγραφο 2 εισάγεται Ποινική Διάταξη ώστε να προβλεφθούν κυρώσεις εναντίον όσων δημοσιοποιήσουν αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού πριν από την επίσημη λήξη της ψηφοφορίας. Πρόκειται περί μιας εύλογης ρυθμίσεως, δεδομένου ότι ενδεχομένως λόγω διαφοράς ώρας, η ψηφοφορία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού θα διεξαχθεί νωρίτερα από ότι στην Ελλάδα ενώ το Σύνταγμα (άρθρο 51 παρ. 4) επιτάσσει πως η ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος οφείλει να γίνει ταυτόχρονα με την Ελληνική Επικράτεια.

Κατά τα λοιπά, ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο (13)

Τελικές Διατάξεις

Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ώστε να ρυθμιστεί οποιοδήποτε άλλο λεπτομερειακό οργανωτικό ζήτημα αφορά στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία καθορίζει όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται με ειδικότερη διάταξη, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δημοσκοπήσεων.

Ταυτόχρονα ορίζεται πως η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 οφείλει να εκδοθεί, το αργότερο, έως 30.9.2018, έτσι ώστε με την συντομότερη το δυνατόν έναρξη της υποβολής των δηλώσεων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, να είναι εφικτή η συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού στις αμέσως επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Άρθρο (14)

Έναρξη Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», προστίθενται τα κάτωθι άρθρα:

Άρθρο (1)

Εκλογείς

1. Έλληνες και Ελληνίδες που διαμένουν στο εξωτερικό ή υπηρετούν σε Ελληνική Αρχή του εξωτερικού ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές εφόσον: α. είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους Δήμου του Ελληνικού Κράτους και β. έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν το έχουν στερηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

2. Οι εκλογείς της προηγούμενης παραγράφου, που προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, οφείλουν να το γνωρίσουν εγγράφως στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, στην περιφέρεια αρμοδιότητας της οποίας διαμένουν, οποτεδήποτε και το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Οι δηλώσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και την παράλληλη υποσημείωση στους εκλογικούς καταλόγους στους Δήμους της εκλογικής περιφέρειας της Επικράτειας, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι. Οι ειδικοί αυτοί εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται και αναθεωρούνται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Οι ενστάσεις κατά αυτών εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών.

3. Το περιεχόμενο, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία κατάρτισης των ειδικών εκλογικών καταλόγων, οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 2 ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

4. Όσοι υπηρετούν σε Ελληνική Aρχή του εξωτερικού και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και δεν περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της χώρας που υπηρετούν, ψηφίζουν, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του προϊσταμένου της υπηρεσίας τους, στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας αρμοδιότητας της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εκλογέων που ορίσθηκε στην παράγραφο 2. Περί τούτου, γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών ψηφοφορίας. Οι εκλογείς αυτοί υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άσκησαν και δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο εκλογικό τμήμα της Επικράτειας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο (2)

Έλληνες Ναυτικοί

Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε πλοίο ελλιμενισμένο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε λιμένα άλλου κράτους και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας αρμοδιότητας της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής του κράτους που είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ακόμα και αν δεν έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν με βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εκλογέων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

Άρθρο (3)

Περιεχόμενο εκλογικού Δικαιώματος

Οι εκλογείς των άρθρων 1 και 2 ψηφίζουν συνδυασμούς Κομμάτων και συνασπισμούς Κομμάτων, που έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια Επικρατείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών. Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Κόμματος ή του συνασπισμού Κομμάτων περιλαμβάνει τους υποψηφίους βουλευτές Επικρατείας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Άρθρο (4)

Τόπος Διεξαγωγής των εκλογών – Εκλογικά τμήματα – Καταστήματα ψηφοφορίας

1. Ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εκλογέων των άρθρων 1 και 2, η ημερομηνία και η διάρκεια αυτής ορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης των εκλογών.

2. Οι εκλογείς της περιφέρειας αρμοδιότητας κάθε Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο ανώτατος αριθμός εκλογέων, από τους εγγεγραμμένους στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, ανά εκλογικό τμήμα.

3. Τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ύστερα από πρόταση της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των Ελληνικών Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών, κτίρια Ελληνικών Αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, κτίρια ή καταστήματα Ελληνικών Κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων Ελληνικών οργανώσεων και αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καταστήματα του κράτους όπου διαμένουν Έλληνες εκλογείς, παραχωρούμενα προς το σκοπό αυτό, μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

4. Με φροντίδα της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής προετοιμάζεται το κατάστημα ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

5. Οι αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, με τις οποίες ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, τα καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτά, εκδίδονται δεκαπέντε ημέρες (15) τουλάχιστον πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και κοινοποιούνται αμέσως στον Άρειο Πάγο και στις αρμόδιες Διπλωματικές και έμμισθες Προξενικές Αρχές, οι οποίες οφείλουν να τοιχοκολλήσουν τις παραπάνω αποφάσεις σε εμφανή σημεία του καταστήματος της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής και να τις γνωστοποιήσουν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφέρειάς αρμοδιότητάς τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναρτά τις αποφάσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του. Οι Διπλωματικές και έμμισθες Προξενικές Αρχές ενημερώνουν αμέσως για τις παραπάνω ενέργειες τους τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Άρθρο (5)

Εφορευτικές Επιτροπές

1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής Αρχής, ως πρόεδρο, και από τρεις (3) εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους του αντίστοιχου εκλογικού τμήματος. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, διορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, μόνιμοι υπάλληλοι Διπλωματικών και έμμισθων Προξενικών Αρχών πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών, ή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής ή αποσπασμένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών και οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας της Διπλωματικής ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής. Αν αυτοί δεν επαρκούν, ως αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, κατόπιν σχετικής εγγράφου εισηγήσεως του Προϊσταμένου των οικείων Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών, η οποία υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

3. Οι εκλογείς μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους διορίζονται από τον οικείο Πρέσβη ή Πρόξενο ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή. Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η ημέρα και η ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών η οποία και τοιχοκολλάται στα καταστήματα των αρχών αυτών και αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

4. Για την αναπλήρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής Αρχής, με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

5. Το εν γένει ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, δεν μπορεί να διορισθεί ως αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ή μέλος των Εφορευτικών Επιτροπών.

6. Αν δεν εμφανισθεί διορισθείς αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ή ο αναπληρωτής του, ο έφορος των εκλογών διορίζει με έγγραφη εντολή του ως αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής Αρχής υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου ή διοικητικό ή άλλο δημόσιο υπάλληλο της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής που είναι πτυχιούχος Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής.

7. Η Εφορευτική Επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα της σε εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα αυτό εφόσον είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του τμήματος.

8. Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την παραλαβή της αίθουσας, της κάλπης και του εκλογικού υλικού αλλά και τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

9. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών  ορίζονται οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών, τα σχετικά με τη συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο (6)

Έφοροι εκλογών

1. Στην Ελληνική Διπλωματική Αρχή του κράτους, όπου υπάρχουν Έλληνες εκλογείς, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, διορίζεται ένας έφορος εκλογών, καθώς και αναπληρωτής του, εφόσον το τελευταίο κρίνεται, απολύτως αναγκαίο. Ως έφοροι εκλογών και αναπληρωτές αυτών διορίζονται οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, διορίζονται, οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και οι πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών διορίζονται και πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών. Ο διορισμός τους γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, με την οποία δύναται να καθορίζεται αριθμός εφόρων πέραν του ενός κατά Διπλωματική Αρχή ή έφορος σε έμμισθη Προξενική Αρχή κατόπιν σχετικής εγγράφου εισηγήσεως του Προϊσταμένου των οικείων Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, η οποία υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως γραμματέας του εφόρου διορίζεται υπάλληλος της Διπλωματικής ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής. Σε περίπτωση ολιγάριθμων εκλογέων μπορεί, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, να διοριστεί ένας έφορος εκλογών για περισσότερες από μία Διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές.

2. Ο διορισμός των εφόρων εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών. Οι έφοροι εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην έδρα της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής που διορίσθηκαν τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα. Για την άφιξη και την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση μέσω της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών.

3. Έργο των εφόρων εκλογών είναι να επισκέπτονται τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την ψηφοφορία, να κατευθύνουν και να επεμβαίνουν προς ενίσχυση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών και να επιλύουν αναφυόμενα θέματα. Οι υπηρεσίες των Διπλωματικών και έμμισθων Προξενικών Αρχών οφείλουν να παρέχουν στους εφόρους εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους και να θέτουν στη διάθεσή τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο μεταφορικό μέσο της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής για την κίνησή τους, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι έφοροι εκλογών υποβάλλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, έκθεση για την ψηφοφορία στην περιφέρεια της αρμοδιότητας τους.

4. Οι έφοροι εκλογών και οι γραμματείς τους ψηφίζουν σε ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας αρμοδιότητας της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι ψηφοφόροι αυτής της παραγράφου για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος υποβάλλουν δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή ότι δεν άσκησαν και δε θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο εκλογικό τμήμα της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής και γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Άρθρο (7)

Ψηφοδέλτια, Εκλογικοί Φάκελοι και Εκλογικό Υλικό

1. Για τη μορφή και τον εφοδιασμό των Διπλωματικών ή έμμισθων Προξενικών Αρχών με τον αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ζητήματα προμήθειας των εκλογικών φακέλων, των λευκών ψηφοδελτίων  και του λοιπού εκλογικού υλικού και του εφοδιασμού των εκλογικών τμημάτων με αυτά. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα αποστολής των ψηφοδελτίων των Κομμάτων και των συνασπισμών Κομμάτων στις Διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές, καθώς και του εφοδιασμού των εκλογικών τμημάτων με αυτά.

3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών των προεκτεθεισών προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  Οικονομικών και Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία πληρωμής των δαπανών στην αλλοδαπή και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο (8)

Διεξαγωγή Ψηφοφορίας

1. Όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία εφαρμόζεται σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τη διακοπή της διαλογής και το πέρας της εκλογής.

2. Τα Κόμματα  και οι συνδυασμοί Κομμάτων είναι δυνατόν να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του ανά εκλογικό τμήμα, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.

3. Για τους εκλογείς της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του παρόντος γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

4. Το αποτέλεσμα της διαλογής των ψηφοδελτίων Επικρατείας ανακοινώνεται, με κάθε πρόσφορο μέσο στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οικείας Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής και με ευθύνη των αρχών αυτών, όχι νωρίτερα από τη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα.

5. Με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, κλείνονται καλά, μέσα σε ειδικό σάκο, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο έφορο εκλογών, καθώς και την οικεία Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή, για το πέρας της ψηφοφορίας, στην οποία παραδίδει και αντίγραφο του τηλεγραφήματος με τα αποτελέσματα διαλογής των ψήφων υπέρ των συνδυασμών Κόμματων ή συνασπισμών Κόμματων. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής, παραδίδει το σάκο στον αρμόδιο έφορο εκλογών, ο οποίος του χορηγεί σχετική απόδειξη. Ο έφορος εκλογών, αφού συγκεντρώσει όλους τους σάκους περιφέρειας αρμοδιότητάς του, τους αποστέλλει, αμέσως, αεροπορικώς με έκτακτο διπλωματικό ταχυδρομείο στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και το οποίο οφείλει να τους παραδώσει άμεσα με απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν διορισθεί έφορος εκλογών σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, αφού συγκεντρώσει όλους τους σάκους περιφέρειας αρμοδιότητάς του, οφείλει με ευθύνη του, να τους μεταφέρει αμέσως στην Αθήνα και να τους παραδώσει άμεσα με απόδειξη στην Κεντρική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Οι ανωτέρω εκλογικοί σάκοι θεωρούνται διπλωματικοί, οι δε υπόχρεοι για τη μεταφορά τους έφοροι εκλογών λογίζονται διπλωματικοί ταχυδρόμοι. Οι Διπλωματικές και οι έμμισθες Προξενικές Αρχές μεριμνούν για την έκδοση των σχετικών εγγράφων και ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναχώρηση των εφόρων και των αντιπροσώπων της δικαστικής Αρχής.

Άρθρο (9)

Οριστική Διαλογή Ψηφοδελτίων

1. Η οριστική διαλογή των ψηφοδελτίων με βάση το σύνολο των στοιχείων, που εμπεριέχονται στον εκλογικό σάκο (ψηφοδέλτια, πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής κ.λπ.) γίνεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών, αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών (ως πρόεδρο) και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών του αυτού Εφετείου (ως μέλη), μαζί με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του Εφετείου.

2. Έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι:

α. Η παράδοση στις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές των σάκων των Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής.

β. Ο προσδιορισμός της ημέρας και της ώρας έναρξης της αποσφράγισης των σάκων και διαλογής των ψηφοδελτίων από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.

γ. Ο συντονισμός του έργου των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών.

δ. Η συγκέντρωση των επί μέρους αποτελεσμάτων της διαλογής από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές και η έκδοση του ολικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή.

3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται, ενώπιον Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών, που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών και συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου του Εφετείου. Κάθε Ειδική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο και δυο δικαστικούς υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων, ως μέλη. Για τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων περιφέρειας αρμοδιότητας κάθε Διπλωματικής Αρχής ορίζεται ξεχωριστή Ειδική Εφορευτική Επιτροπή, εκτός αν λόγω του αριθμού των εκλογέων των περιφερειών αρμοδιότητας Διπλωματικών Αρχών, πρέπει, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Εφετείου, να ορισθεί μία Ειδική Εφορευτική Επιτροπή για περισσότερες Διπλωματικές Αρχές.

4. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παραλλήλως, ο πρόεδρος κάθε ειδικής εφορευτικής επιτροπής παραδίδει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της διαλογής, καθώς και τους πίνακες διαλογής υπέρ των συνδυασμών Κομμάτων ή των συνασπισμών Κομμάτων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει το συνολικό αποτέλεσμα των εκλογέων που ψήφισαν στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της. Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλονται, χωρίς καμία καθυστέρηση, στην Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή καθώς και στα Υπουργεία Εσωτερικών, με φροντίδα του προέδρου της.

5. Κατά τη διαλογή, είναι δυνατόν να παρίστανται οι υποψήφιοι, καθώς και αντιπρόσωποι των Κομμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία για την εκλογή των βουλευτών.

6. Τα στοιχεία της ψηφοφορίας των εκλογέων του εξωτερικού, οι οικείοι πίνακες και τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραμένουν στο Εφετείο Αθηνών.

Άρθρο (10)

Ενσωμάτωση στα Γενικά Αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Επικράτειας

1. Η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή προσθέτει στο τέλος των οικείων πινάκων των πρωτοδικείων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού, έτσι ώστε αυτά να ενσωματωθούν, τελικώς, στον γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών.

2. Με βάση τον παραπάνω γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή κατανέμει τις βουλευτικές έδρες, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Άρθρο (11)

Αποζημιώσεις και Έξοδα Κίνησης

Με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά παρέκκλιση γενικών ή ειδικών διατάξεων, ρυθμίζεται η καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών και στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών, που θα απασχοληθούν με την εξαγωγή των εκλογικών αποτελεσμάτων της αλλοδαπής. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής Αρχής, στους εφόρους εκλογών και τους τυχόν αναπληρωτές τους, καθώς και στους γραμματείς τους, όταν αυτοί δεν είναι διπλωματικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής, ή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής, ή αποσπασμένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης στην αλλοδαπή και επιστροφής τους στην Ελλάδα και ημερήσια αποζημίωση, για τον απαιτούμενο, εκτός έδρας αριθμό ημερών, που καθορίζονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αποζημίωση των κατά τα ανωτέρω γραμματέων της Εφορευτικής Επιτροπής. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διανυκτέρευσης κάθε άλλου κρατικού λειτουργού και υπαλλήλου, που, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, μεταβαίνουν στην αλλοδαπή, ή μετακινούνται από περιοχή της αλλοδαπής σε άλλη περιοχή της αλλοδαπής, για την προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας. Οι απαιτούμενες πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο (12)

Πειθαρχικές και Ποινικές Ευθύνες

1. Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε ένα εκλογικό τμήμα από τις χώρες του εξωτερικού, απαγορεύεται να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε άλλο εκλογικό τμήμα της ίδιας ή άλλης χώρας καθώς και στην Ελληνική Επικράτεια και αντιστρόφως. Οι παραβάτες υπόκεινται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών και την πολλαπλή ψήφο, ανεξάρτητα αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου διαπράχθηκε.

2. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού, πριν από την επίσημη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Η παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

3. Ποινικές, δικονομικές διατάξεις και διατάξεις πειθαρχικού δικαίου της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο (13)

Τελικές Διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στο εξωτερικό.

2. Οι δηλώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος υποβάλλονται νομίμως αμέσως μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 30.09.2018.

3. Για κάθε θέμα, για το οποίο δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη, περιλαμβανόμενων και των δημοσκοπήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Άρθρο (14)

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα, 12.07.2018

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Ακολουθεί η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Έκθεση ΓΛΚ για την Τροπολογία της Ν.Δ. για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού by Notis Mitarachi on Scribd

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση