Βουλή

Τροπολογία Βουλευτών ΝΔ υπέρ του τοπικού και περιφερειακού έντυπου τύπου

Τροπολογία Βουλευτών ΝΔ υπέρ του τοπικού και περιφερειακού έντυπου τύπου

Τροπολογία κατέθεσαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Ν. Μηταράκης, Ι. Βρούτσης, Κ. Καραμανλής και Κ. Τασούλας στο Σχέδιο Νόμου "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". Η τροπολογία αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των προκηρύξεων - δημόσιων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προωθεί η Κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο και τον περιορισμό δημοσίευσής τους μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ, γεγονός που είναι ενάντια στη διαφάνεια και τη δημοσιότητα, ενώ στερεί και τη βασική πηγή εσόδων του τύπου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με Α.Π. 615/64/02-08-2016:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ Ν/Σ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις βασίστηκε στην εφαρμογή – εκτός των άλλων – της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σε συνδυασμό με την έκθεση του ΟΟΣΑ 2014:«Μέτρηση και Μείωση των Διοικητικών Βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα». Τελικός και επιθυμητός σκοπός, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω έκθεση είναι η μείωση του Διοικητικού Κόστους και Διοικητικών Βαρών. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ρητά τα εξής: «3.2.4. Δημοσίευση, επιβολή και βελτίωση του ενιαίου σημείου δημοσίευσης για όλες τις αναγγελίες/γνωστοποιήσεις* δημοσίων συμβάσεων. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν επίσης τις αναγγελίες προκηρύξεων σε εφημερίδες. Σημειώνουμε ότι, επί του παρόντος, οι προτιμητέοι πλειοδότες αναλαμβάνουν το κόστος αναγγελίας.» … «Αυτό δεν αποτελεί διοικητικό βάρος υπό την έννοια του Τυπικού Μοντέλου Κόστους…». Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο με οιονδήποτε τρόπο. Αντιθέτως ενισχύουν την ελληνική οικονομία και έναν κλάδο που πλήττεται βάναυσα. Η κατάργηση λοιπόν, του νόμου 3548/2007 που καθιστά υποχρεωτικές τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο θα επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο περιφερειακός – τοπικός τύπος θα χάσει την βασική πηγή εσόδων του, που είναι και η τελευταία πηγή εσόδων του η οποία δεν προέρχεται καν από το Δημόσιο αλλά από τους ιδιώτες εργολάβους – προμηθευτές κλπ. Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως θεμελιώδη αρχή στο συνολικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου που διέπει το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και βάση των εν γένει Οδηγιών, αποτελεί η τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της φανεράς δράσεως της Διοικήσεως ως απόρροια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που αξιώνει τη διασφάλιση της ισότητας των προσφερόντων. Η αρχή της διαφάνειας συναντάται στο πλέγμα των διατάξεων εκείνων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά μάλιστα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων η λήψη πρόσθετων μέτρων διαφάνειας ήτοι η θέσπιση ποικίλων κανόνων δημοσιότητας, χάριν της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται αναγκαία. Συνεπώς, ο περιορισμός δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή και κατ’ αποκλειστικότητα στο ΚΗΜΔΗΣ θα επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του σχεδίου νόμου, προστίθεται τελευταίο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: 

«Περίληψη της προκήρυξης και διακήρυξης δημοσιεύεται, με δαπάνη που θα βαρύνει τους προτιμητέους πλειοδότες, από τις αναθέτουσες αρχές στον περιφερειακό και τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68), καθώς και τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης δια του περιφερειακού και τοπικού τύπου διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος».

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 διαγράφονται. 

3. Η περίπτωση 35 της παρ. 1 ως και η παρ. 3 του άρθρου 377 διαγράφεται και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις και παράγραφοι. 

4. Η παρ. 12 του άρθρου 379 διαγράφεται και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι.»

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση