Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Εργασίας για τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ».

Με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ 13/28.11.2016 εγκρίθηκε η δαπάνη 20.000€ πλέον ΦΠΑ για το έργο της ενοποίησης των συστημάτων διαχείρισης Μισθοδοσίας – Ανθρώπινου Δυναμικού των Ταμείων που ενοποιήθηκαν στον Ενιαίο ΕΦΚΑ. Το έργο ανατέθηκε με διαδικασία απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία 3Π ΑΒΕΤΕ.

Με την απόφαση Δ.Σ του ΕΦΚΑ 27/29.06.2017 εγκρίθηκε το ποσό των 100.000€ για τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, παροχής υπηρεσιών συντήρησης τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΦΚΑ στην 3Π ΑΒΕΤΕ για διάστημα ενός έτους. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της παρ. 2γγ του αρ. 32 του ν. 4412/2016. 

Ωστόσο, βάσει του άρθρου 6 του ίδιου νόμου όταν ένα έργο ή παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ξεχωριστές συμβάσεις, τότε λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του έργου. Απαγορεύεται δηλαδή ρητά η κατάτμηση έργων. Ξεχωριστή ανάθεση επιτρέπεται μόνο για πολύ μικρό κομμάτι έως 20% της συνολικής αξίας.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος έπρεπε να αποτελεί κομμάτι της πρώτης σύμβασης, καθώς η αξία της είναι πενταπλάσια της αξίας του ίδιου του συστήματος. Επιπλέον η ίδια η εγκριτική απόφαση του Υπουργού 55795/9.12.2016 όριζε ότι «Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συντήρηση – υποστήριξη του συστήματος για ικανό χρονικό διάστημα», άρα θα έπρεπε αυτές να περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Φαίνεται δηλαδή ότι με συγκεκριμένες ενέργειες, οδηγήθηκε ο ΕΦΚΑ στην απόκτηση υπηρεσιών μέσω απευθείας ανάθεσης, όταν βάσει της συνολικής αξίας του έργου – υπηρεσίας θα έπρεπε να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία. 

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται η αρμόδιος υπουργός:

1. Γιατί επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία για την ενοποίηση των συστημάτων μισθοδοσίας/ διαχείρισης προσωπικού; Ποια τα πλεονεκτήματα του προϊόντος της σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς (λαμβανομένου υπόψη και του κόστους συντήρησης;)

2. Έχει ολοκληρωθεί το έργο/ υπηρεσία που παρείχε η εταιρεία στον ΕΦΚΑ, (τόσο συμβατικά όσο και ουσιαστικά); Έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει και παράταση της διάρκειας του έργου; Ποιος έχει σήμερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος;

3. Έχει πληρωθεί το έργο;   

4. Είχε ζητηθεί από την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η άποψή της για το αν μπορούσε να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 2γγ του αρ. 32 του ν. 4412/2016 για τις υπηρεσίες συντήρησης;

Παρακαλούμε να μας δοθούν:

1. Οι προδιαγραφές του έργου όπως είχαν διατυπωθεί από την υπηρεσία.

2. Η προσφορά της εταιρείας

3. Η σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρεία για την προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος

4. Η σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρεία για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

5. Τυχόν παρατάσεις των συμβάσεων.

6. Εκθέσεις της υπηρεσίας σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς και Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής.

7. Παραστατικά πληρωμών προς την εταιρεία. 

8. Τυχόν γνώμη της Αρχής Δημοσίων συμβάσεων. 

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση του Υπουργού στη συνέχεια:

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση