Βουλή

Ομιλία Ν. Μηταράκη στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς

Ομιλία Ν. Μηταράκη, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει διοικητικής φύσεως θέματα, σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς και δεν υπεισέρχεται ουσιαστικά σε κύρια ζητήματα, όπως η ενίσχυση και η προστασία του δασικού μας πλούτου. Δεν συμβάλλει, παραδείγματος χάριν, στην αντιμετώπιση θεμάτων που δυστυχώς χρονίζουν, όπως οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, η υποστελέχωση της δασικής υπηρεσίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος μας πρέπει να είναι διττός: αφενός η προστασία του δάσους, πολύτιμου εθνικού πλούτου και κεφαλαίου και αφετέρου, όπως συζητήθηκε και στην Επιτροπή, η αύξηση της συμμετοχής αυτού του πλούτου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη μείωση της εξάρτησής μας ως χώρα από τις εισαγωγές ξυλείας. Σήμερα, μόνο 0,5% του ΑΕΠ προέρχεται από αυτόν τον μεγάλο πλούτο της χώρας.

Το παρόν νομοσχέδιο, όπως τόνισε ο κύριος Υπουργός, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής δουλειάς των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στηρίζεται δε σε μεγάλο βαθμό στο προσχέδιο που ήταν έτοιμο να κατατεθεί στα τέλη του 2014.

Σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «Ναι» επί της αρχής, καθώς διοικητικά πιστεύουμε ότι καλύπτει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, όπως παράλληλα εκσυγχρονίζει το πλαίσιο της ίδρυσης, της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Αρχικά, με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνονται επιπλέον δυνατότητες στους συνεταιρισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων οικονομικής φύσεως όπως η διακίνηση, η εμπορία, η επεξεργασία και η μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της υπόστασής τους και του ρόλου τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά στα άρθρα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία, όπως η πρόβλεψη του άρθρου 6 ώστε τα μέλη των ΔΑΣΕ και οι συγγενείς α’ βαθμού, μετά από τη νομοτεχνική βελτίωση, να μην μπορούν να είναι έμποροι ξυλείας, αποφεύγοντας έτσι προφανή σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους συνεταιρισμούς και στην επαγγελματική δραστηριότητα των μελών τους.

Επίσης, θεωρούμε ότι είναι θετικό το άρθρο 12, το οποίο προβλέπει την οικονομική ευθύνη των μελών των συνεταιρισμών, αντιμετωπίζοντας παθογένειες που είχαμε δει στο παρελθόν.

Επίσης, θεωρούμε θετική τη συμβολή του άρθρου 13 για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού έναντι οφειλών των μελών του προς τρίτους.

Επίσης, ψηφίσαμε θετικά στο άρθρο 15, το οποίο καθορίζει ότι τα μέλη είναι ισότιμα στη γενική συνέλευση, έχουν το καθένα, δε, από μία ψήφο. Έτσι, καθίστανται ισότιμα έναντι του συνεταιρισμού για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που τους αφορούν.

Θεωρήσαμε, επίσης, θετικό το άρθρο 20 που λέει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λάβουν επιπλέον μισθό. Έτσι, επιτυγχάνεται το να μην δημιουργείται ζήτημα ατομικών συμφερόντων και ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.

Ο αυτοέλεγχος που ορίζεται με το άρθρο 22 και θα γίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, είναι κάτι επίσης θετικό. Έτσι, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει και τις ευθύνες που απορρέουν από την οικονομική του δραστηριότητα και την εν γένει λειτουργία του.

Ψηφίσαμε, επίσης, «Ναι» στο άρθρο 41, περί εγγραφής των συνεταιρισμών στο σχετικό μητρώο, ώστε να διασφαλίζεται ο στοιχειώδης έλεγχός τους από το Δημόσιο.

Πολύ σημαντικά, που όμως θα φανούν στην πράξη, κύριε Υπουργέ, είναι τα αναπτυξιακά κίνητρα των άρθρων 42 και 43, όπου σάς είχα ζητήσει στην Επιτροπή να ξεκαθαρίσετε τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό που έχετε στο Υπουργείο για τέτοιες δράσεις.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται με το παρόν νομοσχέδιο να ενισχύονται οι ΔΑΣΕ για τις δραστηριότητές τους που συμβάλλουν στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μείνει κενό, δεν πρέπει να μείνει μία απλή πρόβλεψη του νομοσχεδίου. Πρέπει να υπάρξουν από τώρα συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Βέβαια, το νομοσχέδιο έχει ακόμα θέματα στα οποία εμείς εκφράζουμε παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και διαφωνίες.

Διαφωνήσαμε με τον ορισμό στα άρθρα 3 και 5, στον ελάχιστο αριθμό των είκοσι πέντε μελών. Σας θυμίζω ότι στην εμπορική δραστηριότητα μπορεί κάποιος να ιδρύσει μονοπρόσωπη εμπορική εταιρεία, ένα πρόσωπο. Θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η νομοτεχνική βελτίωση που καταθέσατε ώστε να μειωθεί αυτός ο αριθμός στα είκοσι ένα μέλη.

Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι πιθανότατα θα παραμείνουν θέματα σε περιοχές που δεν έχουν πολλές δασικές εκτάσεις, σε περιοχές όπως τα νησιά, στα οποία σήμερα καλούμε δασεργάτες από άλλους νομούς να έλθουν, με το επιπλέον κόστος που αυτό δημιουργεί, για να αντιμετωπίσουν προβλήματα εκεί.

Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα στη Χίο λόγω των πυρκαγιών χρειαστήκαμε να έλθει δασικός συνεταιρισμός από άλλο νομό της χώρας για να μας βοηθήσει με τα έργα που έπρεπε να γίνουν για την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού.

Επιπλέον, εξακολουθούμε να έχουμε διαφωνίες με το άρθρο 44. Επειδή οι ΔΑΣΕ θα μπορούν πλέον να έχουν περισσότερες δραστηριότητες, σημαίνει ότι θα πρέπει να απασχολούν, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, και άλλα στελέχη, επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Όμως, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν δίνεται η δυνατότητα σ’ αυτά τα πρόσωπα, τα οποία θα εξαρτούν τον βιοπορισμό τους από το συνεταιρισμό, να γίνουν τακτικά μέλη και κατά συνέπεια να έχουν ίση συμμετοχή στα κέρδη που η εργασία τους δημιουργεί.

Επιφυλασσόμαστε, λοιπόν, γι’ αυτό το άρθρο. Και θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Υπουργού επ’ αυτού του άρθου, το οποίο τελικά δημιουργεί κάτι στο οποίο εσείς θα έπρεπε να ήσασταν αντίθετοι, δηλαδή εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, με τους μεν να έχουν πρόσβαση στα κέρδη του συνεταιρισμού, με τους δε, όχι.

Τέλος, η εκπαίδευση των δοκίμων, που προβλέπεται στο άρθρο 5, όπως τόνισα και στην Επιτροπή, αποτελεί σημαντική μέριμνα του νόμου, αλλά στην πράξη καθίσταται προβληματική γιατί οι αρμόδιες διευθύνσεις δασών είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένες.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν από τώρα εναλλακτικοί τόποι πιστοποίησης και εκπαίδευσης των δοκίμων δασεργατών από το Υπουργείο ή από άλλους Οργανισμούς. Επίσης, ευελπιστώ το γεγονός ότι απαιτείται κανονιστική πράξη της διοίκησης, να μην δημιουργήσει καθυστέρηση στη λειτουργία των θεσμών που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο.

Καταψηφίζουμε, επίσης, το άρθρο 21 με την ίδια συλλογιστική που είχαμε αναφέρει και στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται το κράτος να παρεμβαίνει με κάθε μικρή λεπτομέρεια στον τρόπο διενέργειας, παραδείγματος χάριν, των εκλογών των συνεταιρισμών. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Πιστεύουμε στην κρατική εποπτεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, αλλά στον βαθμό μόνο που χρειάζεται για την ελάχιστη λειτουργία των συνεταιρισμών, χωρίς να δημιουργούνται γραφειοκρατικά εμπόδια σε αυτόν τον νέο θεσμό.

Τέλος, καταψηφίζουμε το άρθρο 39, δεδομένου ότι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία δεν αναλαμβάνει κάποιες ειδικές αρμοδιότητες από το νόμο και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός ακόμα οργανισμού σε περίπτωση που οι περιφερειακές ενώσεις δεν κρίνουν στην πράξη ότι θέλουν να το δημιουργήσουν. Και αν θέλουν να το δημιουργήσουν, η γενική νομοθεσία καλύπτει αυτήν την ανάγκη.

Θα ήθελα, επίσης, κύριε Υπουργέ, να μας διευκρινίσετε την παράγραφο 5 του άρθρου 48. Με την προσθήκη του άρθρου 136Α στον Δασικό Κώδικα, αποκλείεται, πλέον, να δοθεί σε δύο συνεταιρισμούς το δικαίωμα να δουλέψουν στο ίδιο δάσος. Αυτό θα δημιουργήσει, σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός συνεταιρισμοί σε μια δημοτική ενότητα, τη δύσκολη θέση του δασάρχη να πρέπει να επιλέξει μεταξύ του ενός ή του άλλου. Θα θέλαμε αυτό να μας το εξηγήσετε.

Κλείνοντας επί του νομοσχεδίου, πριν πάω στις τροπολογίες που έχουν ενσωματωθεί στην Επιτροπή, πρέπει να πω ότι για μας -θα το ξαναπώ- είναι πολύ θετικό -και ελπίζω να μην σας κάνει αυτό να το αποσύρετε- το άρθρο 50, το οποίο αναγνωρίζει τη λογική του fast track, τη λογική να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα και αυστηρή προθεσμία σαράντα πέντε ημερών για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων, στα οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, η λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, τουριστικών εγκαταστάσεων και άλλων, ανάλογων χρήσεων.

Αυτό, για μένα αποτέλεσε μια θετική έκπληξη, διότι ιδεολογικά μέχρι πρόσφατα ήσασταν σταθερά απέναντι στη διευκόλυνση τέτοιων επενδύσεων. Βέβαια, το γεγονός ότι χθες σε αυτήν την Αίθουσα συζητήσαμε την κύρωση της Σύμβασης του Ελληνικού, δείχνει -έστω και καθυστερημένα- ότι υπάρχει μια αχτίδα λογικής στην οικονομική σας πολιτική. Σίγουρα, όμως, όχι επαρκής και σίγουρα μια αχτίδα που πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ -όπως φάνηκε χθες- ακόμα και κορυφαίοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, θεωρούν ότι είναι μία ήττα στην πορεία -δεν θυμάμαι καλά τον όρο- για τον «δημοκρατικό σοσιαλισμό», αν τον έμαθα καλά.

Κι επειδή, κύριε Υπουργέ, χθες αναφερθήκατε στο Ελληνικό και δεν είχα τη δυνατότητα να σας απαντήσω, επιτρέψτε μου να πω ότι τελικά το έργο προχωράει στη μορφή που αρχικά είχε επιλεγεί, με δύο, όμως, χρόνια καθυστέρηση. Αυτά τα δύο χρόνια καθυστέρησης -σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ- στερήσανε στη χώρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ οικονομικού προϊόντος και τελικά χθες κυρώσαμε τη Σύμβαση του 2014 με μικρές αλλαγές, που όμως δεν αλλάζουν την ουσία. Πολύ απλά, την ίδια έκταση παραχωρείτε, για το ίδιο χρονικό διάστημα, το ίδιο τίμημα εισπράττετε και το ίδιο ακριβώς μητροπολιτικό πάρκο θα δημιουργηθεί. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι θα πάρετε –λέει- το 51% του τιμήματος εντός δύο ετών. Αυτό, όμως, είναι δώρο άδωρο, γιατί κανονικά, αν είχε κυρωθεί η Σύμβαση το 2014, θα εισπράττατε 300 εκατομμύρια, τώρα, τον Νοέμβριο του 2016, τώρα που τα χρειάζεστε, τώρα που κόβετε συντάξεις χηρείας για 11 εκατομμύρια. Με τη Σύμβαση που ψηφίσαμε χθες, αυτά τα λεφτά θα τα εισπράξετε το 2018.

Όσον αφορά στις τροπολογίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, θα επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί σε αυτήν την Αίθουσα ως Εισηγητής: Όλες σχεδόν οι τροπολογίες σας σχετίζονται κατά κανόνα με τρεις τομείς. Είτε δίνουν παράταση προθεσμιών για κάτι που δεν προλάβατε ή δημιουργούν νέες δομές ή δημιουργούν νέες προσλήψεις. Και τελικά, κατά κανόνα, αυτό βλέπουμε και σε αυτές τις τροπολογίες.

Ως προς το άρθρο 51 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, ψηφίζουμε «Παρών», διότι αντιμετωπίζει αποσπασματικά το εν λόγω ζήτημα, καθώς ακόμα θα απαιτηθούν πλήθος υπουργικών αποφάσεων και δημιουργεί επιβάρυνση στον κρατικό Προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 52 ψηφίζουμε «Παρών», διότι δεν αναφέρεται ούτε ο σχεδιασμός, ούτε πόσες θέσεις αφορά αυτή η τροπολογία.

Θα ψηφίσουμε, όμως, θετικά στο άρθρο 53, το οποίο είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε εν συντομία -και πιθανότατα να έπρεπε να είχε έρθει ο κ. Σκουρλέτης, με όλο τον σεβασμό, στην Επιτροπή- όταν συζητήσαμε την τροπολογία με γενικό αριθμό 678 και ειδικό 65 που αφορά τον ΑΔΜΗΕ, η οποία έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 54. Θα ήταν νομοτεχνικά σωστό να αποσυρθεί αυτό το άρθρο και να ενσωματωθεί αύριο στο πολυνομοσχέδιο -το οποίο θα υποστηρίξει ο κ. Σκουρλέτης- γιατί αφορά ιδιωτικοποίηση, αφορά προαπαιτούμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Αν αυτό το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό, εμείς δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε το άρθρο 54.

Υπερψηφίζουμε τα άρθρα 55 και 56, το πρώτο διότι διευκολύνει τον ανταγωνισμό και την αγορά φυσικού αερίου και το δεύτερο, γιατί κινείται προς την σωστή κατεύθυνση στην αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της διαχείρισης απορριμμάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράσαμε αρκετές επιφυλάξεις και αρκετά σχόλια στα οποία πιστεύουμε ότι θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Σε γενικές γραμμές, όμως, ψηφίσαμε «Ναι» στο νομοσχέδιο. Πιστεύουμε στο θεσμό των συνεταιρισμών, πιστεύουμε, δε, ότι το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο μέχρι το σημείο στο οποίο διασφαλίζεται -σε αυτήν την περίπτωση- η προστασία της δασικής μας κληρονομιάς, του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Κατά τα λοιπά, οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, της ελεύθερης βούλησης των μελών τους. Θα πρέπει να έχουν την απόλυτη ευθύνη της οικονομικής τους δραστηριότητας και θα πρέπει να ορίζουν μέσα από τα καταστατικά τους τα όσα αφορούν τη δική τους οργάνωση, τον αυτοέλεγχο και την λειτουργία τους.

Σας ευχαριστώ.

Δευτερολογία Ν. Μηταράκη

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς, όπως τόνισα στην εισήγησή μου, ψηφίσαμε «υπέρ» επί της αρχής του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει, κατά κανόνα, διοικητικά θέματα για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών, που πράγματι μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία του δασικού μας πλούτου. Όμως, δεν είναι ένα νομοσχέδιο ολοκληρωμένο, δεν καλύπτει τα κύρια ζητήματα, που είναι ακριβώς πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, τον δασικό μας πλούτο. Και πιστεύω ότι πρέπει το Υπουργείο στο μέλλον να επανέλθει με πιο εμπεριστατωμένη και πιο βαθιά νομοθετική πρωτοβουλία.

Εκφράσαμε και κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες επιφυλάξεις. Ακόμα αναμένουμε να ακούσουμε –δεν έχει, βέβαια, μιλήσει ο κύριος Υπουργός- πώς θα σχολιάσει αυτά που είπαμε στις πρωτολογίες μας.

Να σημειώσω, επίσης –και θα κλείσω με αυτό- ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι πρέπον κοινοβουλευτικά να αποσυρθεί το άρθρο 54, το οποίο αφορά την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, διότι αφορά προαπαιτούμενα. Αύριο θα γίνει ειδική συζήτηση, νομοσχέδιο, για τα προαπαιτούμενα. Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι επισπεύδουν. Θα είναι ο κ. Σκουρλέτης, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός και νομίζω το πρέπον είναι να πάει και αυτό το άρθρο και να παρουσιάσει ο κ. Σκουρλέτης στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ολοκληρωμένα, τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τον τομέα της ενέργειας.

Ευχαριστώ πολύ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση