Βουλή

Εισήγηση Ν. Μηταράκη στο νομοσχέδιο για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ευρωπαϊκές οδηγίες και άλλες διατάξεις

Εισήγηση Ν. Μηταράκη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα την επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ.

Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2016, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου και έρχεται σήμερα στην Επιτροπή προς συζήτηση.

Το πρώτο μέρος αποτελεί την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2013/34/ΕΕ και την οδηγία 2014/95/ΕΕ και, επί της ουσίας, αφορά τους κανόνες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης και την υποχρέωση δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και των προσωπικών εταιρειών, όπου ο απεριόριστα απευθυνόμενος εταίρος είναι η κεφαλαιουχική εταιρεία, όπως έχουν διαμορφωθεί με τους νόμους 4308/2014 και 4336/2015.

Επί του πρώτου μέρους είμαστε θετικοί, είναι ορθή η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία από πλευράς του νομοθετήματος, παρά τυπικές διατάξεις.

Υπάρχουν κάποια σχόλια που θα κάνω στα άρθρα 1 και 4, αλλά στη συζήτηση κατ' άρθρον, είναι γενικά λίγα που μπορεί να πει κανείς επί της αρχής του νομοσχεδίου, όλα τα σχόλια, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε είναι επί των άρθρων.

Να σημειώσω δύο πράγματα μόνο στο πρώτο μέρος. Καταρχήν, υπάρχει μια αίτηση των συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης, των συνεταιριστικών τραπεζών, να συμπεριληφθούν στην προβλεπόμενη παράταση, η οποία δίνεται στις μεταβατικές διατάξεις για τις δημοσιεύσεις του 2016. Το αναφέρω από τώρα για να το πείτε ως νομοτεχνική βελτίωση. Νομίζω είναι απλό και είναι κάτι θετικό.

Επίσης, να κάνω μια σημείωση για το άρθρο 7. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία εισάγονται ειδικοί κανόνες διαφάνειας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία. Μ’ αυτή τη ρύθμιση οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν στο κοινό όλες τις πληρωμές που κάνουν προς την κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τις οικονομικές επιπτώσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στη χώρα.

Ως προς το δεύτερο μέρος, χωρίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε διάφορα μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει διατάξεις για την ΜΕΑ και τον ΟΑΣΑ, το δεύτερο ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, το τρίτο θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το τέταρτο θέματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και το πέμπτο θέματα τουριστικά.

Κύριε υπουργέ τον τελευταίο καιρό σας έχουμε ασκήσει δριμεία κριτική και στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά να λέμε και τα θετικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία του κ. υπουργού: Αντί να φέρει όλες αυτές τις διατάξεις, όπως κάνουν άλλοι δικοί του ως τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια ή ως τροπολογίες σε ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο που κατά συνέπεια να μη δοθεί η δυνατότητα, όπως έχουμε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στην ολομέλεια, στους φορείς, στα μέλη των επιτροπών να τοποθετηθούν επί  διατάξεων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ο κ. υπουργός σήμερα κάνει νομοτεχνικά το σωστό και το φέρνει ως αυτόνομο νομοσχέδιο. Θετική πρωτοβουλία.

Όπως, κ. υπουργέ ήταν πολύ θετικό προχθές το βράδυ που αρχικά αρνηθήκατε τις 85 σελίδες, τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο εσωτερικών. Λυπάμαι που τελικά αυτή εισήχθη. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση και παίρνω τώρα την αφορμή σε αυτό το νομοσχέδιο να το σχολιάσω είναι ότι αυτές οι 85 σελίδες που ήρθαν προχθές στην ολομέλεια θα μπορούσαν να είχαν κατατεθεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της βουλής και να περάσουν αυτά που αφορούν το μεταναστευτικό ως αυτόνομο νομοσχέδιο. Και εάν είναι επείγον η κατεπείγον καλύτερα να περάσει ως επείγον ή κατεπείγον αυτόνομο νομοσχέδιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές που γνωρίζουν τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, στους φορείς να τοποθετηθούνε παρά να έρχεται ως τροπολογία. Ιδιαίτερα λοιπόν θετικό αυτό που κάνετε σήμερα, κύριε υπουργέ.

Επί του δευτέρου μέρους δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο επί της αρχής. Τα σχόλιά μου  εξ αντικειμένου θα είναι επί των άρθρων, διότι είναι όλα θέματα ιδιαίτερα συγκεκριμένα.

Να ξεκινήσω με το πρώτο κεφάλαιο το οποίο αφορά θέματα της ΜΕΑ και του ΟΑΣΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε να πετύχετε και στα πλαίσια δημοσιονομικής προσαρμογής,είναι λογικό, μια μείωση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν μπορώ όμως να μη σημειώσω και με την  εμπειρία μου ως δυόμισι χρόνια υφυπουργός ανάπτυξης αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας ότι τα τελευταία χρόνια θα μου πείτε αναγκαστικά έχουμε υπό-στελεχώσει πολύ κρίσιμες υπηρεσίες που διαχειρίζονται εθνικά θέματα, εθνικά θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και στις κρίσιμες συνεδριάσεις η Ελλάδα δεν έχει το ειδικό βάρος που θα έπρεπε να έχει. Και αυτό επηρεάζει την διαπραγματευτική μας θέση σε θέματα τα οποία κατά καιρούς έρχονται στην επικαιρότητα. Δεν μπορώ παραδείγματος χάριν να μην σημειώσω, επειδή μιλάμε για τη μόνιμη αντιπροσωπεία στη Γενεύη που ασχολείται με τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου:

Όταν το 2014 μετά από πολλά χρόνια έγινε η ένατη διυπουργική συνέλευση του οργανισμού εμπορίου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε συνολικά από 5 μέλη, ενώ χώρες του δικού μας μεγέθους και εντός του μνημονίου με 60,80 άτομα και με 500, 600 άτομα μεγάλες αποστολές που συζητούσαν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που τελικά αφορούν την ελληνική οικονομία. Επί των άρθρων κ. υπουργέ τα μικρότερα θέματα θα τα αναφέρω στη συζήτηση επί των άρθρων. Να τονίσω πάντως ότι στο άρθρο 11 υπάρχει μια μεταβατική διάταξη περί άρσης αποσπάσεως των ήδη υπηρετούντων. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξει ανανέωση του προσωπικού. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει την ίδια μέρα, όπως είναι γραμμένο το άρθρο. Πρέπει να υπάρχει εντός ενός έτους. Και επίσης κ. υπουργέ εάν υπηρετούν πέρα του ενός αυτοί να επιστρέψουν τμηματικά.

Ώστε να υπάρχει παράδοση -παραλαβή στις γνώσεις που έχουν κερδίσει κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό στους νέους υπαλλήλους οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν. Γενικά, κύριε υπουργέ και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση την σημερινή, αφορά όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις: Είμαστε πολύ κακοί στην διαχείριση της γνώσης που δημιουργεί ο δημόσιος τομέας. Δεν μεταφέρεται σωστά ούτε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση ούτε από υπουργό σε υπουργό, αλλά πολλές φορές ούτε από μόνιμο αντιπρόσωπο σε μόνιμο αντιπρόσωπο και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αλλάξουμε.

Επί του άρθρου 13 να πω κάτι επί της αρχής: Ζητάτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιο-υπαλληλικού κώδικα την δυνατότητα απόσπασης και μετάταξης υπαλλήλων από τη γενική κυβέρνηση στον Ο.Α.Ε.Ε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πιθανότατα προκύπτει από υπηρεσιακές ανάγκες. Αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες είχαν προκύψει στο παρελθόν σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είμαστε αντίθετοι με την διάταξη. Όμως είναι αφορμή κύριε υπουργέ και δεν αφορά το υπουργείο οικονομίας να ξανασκεφτούμε γενικότερα το θέμα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού εντός του γενικής κυβέρνησης.

Κάθε φορά που ένας Υπουργός θέλει να δημιουργήσει μια υπηρεσία αναγκάζεται υποχρεωτικά να πάει κατά παρέκκλιση και θέλω να σας πω ότι ακόμα και κατά παρέκκλιση, μετατάξεις από τη γενική κυβέρνηση στον ΟΑΕΕ μπορούν να πάρουν έξι με δώδεκα μήνες να ολοκληρωθούν μέχρι να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, άμα δείτε πως είναι γραμμένη η διαδικασία που κληρονομήσατε και κληρονομήσαμε και εμείς. Νομίζω είναι αφορμή κάθε φορά που συζητάμε ειδικές διαδικασίες κατά παρέκκλισης, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο γενικότερα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της γενικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις διατάξεις για το ΕΣΠΑ, αντιλαμβάνομαι ότι μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τομέα απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, την υπάρχουσα ειδική υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και συστήνεται στο ίδιο Υπουργείο, δηλαδή, στο Υπουργείο Εργασίας, άλλες δύο νέες ειδικές υπηρεσίες. Την «Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας Κοινωνική Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και την «Επιτελική Δομή του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Επομένως, από μια δομή πάμε σε τρεις και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η λογική αυτής της δημιουργίας νέων υπηρεσιών; Δεν μπορούν να τα βρουν οι Υπουργοί μεταξύ τους και θέλει ο καθένας να έχει τη δική του υπηρεσία ΕΣΠΑ;

Το ίδιο θα πω και για την ειδική υπηρεσία που ιδρύεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, την «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Ενέργειας» και την «Επιτελική Δομή Υπουργείου Περιβάλλοντος - Τομέας Περιβάλλοντος». Ούτε εκεί μπορούν να τα βρουν ο κ. Σκουρλέτης με τον κ. Τσιρώνη; Επίσης, κάθε φορά που δεν μπορεί να τα βρει ένας Υπουργός με έναν Υφυπουργό, θα δημιουργούμε μια νέα ειδική υπηρεσία ΕΣΠΑ;

Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε στην παράγραφο 5 του άρθρου 14, όπου με την παρούσα τροποποιείται η ΠΥΣ 33 του 2006, που έχει παύσει τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Εσείς, με αυτή τη διάταξη δίνετε μια γενική και οριζόντια εξαίρεση στην πρόσληψη υπαλλήλων, οι οποίοι, πληρώνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτή την τροπολογία; Ποιους θέλετε να προσλάβετε; Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν κάνει κάποια σχετική αναφορά.

Επίσης, να αναφέρω και την παράγραφο 11 του άρθρου 14, στο οποίο, υπάρχει αντίδραση των εργαζομένων της ΜΟΒ. Θα ακούσουμε τους φορείς την Τετάρτη και θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα στη συζήτηση επί των άρθρων.

Στο τρίτο μέρος, είναι θετικές οι προβλέψεις για την απλοποίηση διαδικασιών και την απελευθέρωση επαγγελμάτων. Δίνει και διάφορες παρατάσεις στην προσαρμογή διαφόρων επαγγελματιών σε ισχύοντες διατάξεις, που απ' ό,τι φαίνεται χρειάζεται.

Για το άρθρο 17 έχει κατατεθεί ένα υπόμνημα από τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και τους καλέσαμε να έρθουν στη Βουλή την Τετάρτη να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για το άρθρο 20. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να δοθεί αποζημίωση εκκαθάρισης στον ΕΟΜΜΕΧ σε εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εκκαθάριση του ΕΟΜΜΕΧ; Δηλαδή, τελείωσαν κανονικά την υπηρεσία, συνταξιοδοτήθηκαν κανονικά και επειδή τέθηκε σε εκκαθάριση, θα πάρουν αναδρομικά μια αποζημίωση; Μπορεί να είναι σωστή η διάταξη, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε και θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε.

Συμφωνούμε με το άρθρο 21 και είναι πολύ ορθό ότι δίνετε μια παράταση στις απαιτήσεις για τις ελάχιστες διαστάσεις των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και χώρος για τους αρτοποιούς.

Ως προς το μέρος Δ΄, θέλω να τονίσω το άρθρο 28, το οποίο, καταργεί έναν νόμο που ψηφίσατε το 2015, με το οποίο, καταργείτε την προσωπική ευθύνη των μετόχων εταιρειών για οφειλές των εταιρειών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εάν αυτές οι εταιρείες έκλεισαν, δεν πληρώθηκαν, δεν μπορείτε πλέον να δώσετε προσωπική ευθύνη με τη διάταξη που θα ψηφίσουμε σήμερα, στους μετόχους. Θετικό πάντως, γιατί, με τις διατάξεις που είχαν δοθεί προσωπικές ευθύνες σε μετόχους εμποδιζόταν η ίδρυση νέων εταιριών και η επιχειρηματικότητα. Κακώς ψηφίσατε την διάταξη του 2015.

Ως προς τα άρθρα του τουρισμού, προβλέπονται αποσπασματικές και ήσσονος σημασίας διατάξεις. Στα άρθρα 29, 30 και 31, είμαστε θετικοί επί της αρχής. Όμως, έχουμε θέμα στο άρθρο 37, γιατί, τα έσοδα των καζίνο, τα οποία, δίδονταν κατευθείαν στον ΕΟΤ, τώρα θα δίνονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και δεν είναι αυτόματη η πληρωμή. Όταν κάτι πάει σε κωδικό του γενικού προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι ο φορέας θα το απορροφήσει σχετικά, γιατί, μπορεί αυτό κατά τη διάρκεια του έτους καθώς αναθεωρούνται οι κωδικοί από το Γενικό Λογιστήριο να μην δοθούν.

Ως προς το άρθρο 38, να ρωτήσω γιατί αυτές οι διαρκείς παρατάσεις στην απογραφή του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;

Δίνουμε τριετή παράταση για να γίνει μια απογραφή μιας εταιρείας, που έκλεισε και έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Τουρισμού, δηλαδή, τι έχει παραλάβει το Υπουργείο Τουρισμού, δεν γνωρίζουμε, θέλει τρία χρόνια για να γίνει αυτό;

Δεν το αντιλαμβάνομαι.

Κλείνοντας, για να είμαι εντός του χρόνου, γενικότερα θα ήθελα να πω, ότι η Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πολλά σημεία δεν μας λέει συγκεκριμένα το κόστος των διατάξεων που ψηφίζουμε, συστήνουμε νέες ειδικές υπηρεσίες, συστήνουμε επιτροπές και δεν γνωρίζουμε, ακριβώς, ποιο θα είναι το κόστος.

Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.

Η Ν.Δ. επί της αρχής, θα ψηφίσει θετικά γι’ αυτό το νομοσχέδιο."

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση