Βουλή

Ομιλία Ν. Μηταράκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας

Παρεμβάσεις Ν. Μηταράκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την 3η συνεδρίαση / συζήτηση κατ' άρθρο του Σ/Ν «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Πρωτολογία Ν. Μηταράκη:

Κυρία Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέμα. Καταρχάς, πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι μεγάλη πρόοδος που οι εκπρόθεσμες Τροπολογίες που, συνήθως, έρχονταν στην Ολομέλεια λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η συζήτηση ενός νομοσχεδίου έρχονται, σήμερα, στην Επιτροπή. Είναι πολύ θετικό –για να λέμε και τα καλά- που έχουν έρθει τόσοι Υπουργοί, σήμερα, στην Επιτροπή, για να παρουσιάσουν αυτές τις Τροπολογίες.

Τίθεται, όμως, ένα πρακτικό θέμα. Οι πρώτες δύο Τροπολογίες, που υποστηρίχθηκαν από τους Υπουργούς, εμπίπτουν σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η Τροπολογία που ανέφερε, τώρα, η κυρία Υπουργός -αντιλαμβάνομαι και οι υπόλοιπες τρεις που θα παρουσιαστούν- είναι Τροπολογίες αρμοδιότητας άλλων Επιτροπών, όπου υπάρχουν συνάδελφοι και της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, πολύ πιο ειδικοί σε αυτά τα θέματα, που τα παρακολουθούν από την αρχή της παρούσας Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Στην περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, που έρχονται αυτές οι Τροπολογίες, θα έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη, όπως έχει γίνει, παραδείγματος χάριν, στον Αναπτυξιακό Νόμο, από τον κ. Σταθάκη, που συνεδρίασαν σε κοινή συνεδρίαση η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου,  η Οικονομικών, η Κοινωνικών Υποθέσεων ή όποιες άλλες Επιτροπές εμπίπτουν. Αυτό μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάριν, στη φάση της β’ ανάγνωσης. Το θέτω ως διαδικαστικό θέμα, επειδή είναι σήμερα κάτι καινούργιο, που έρχονται τόσες Τροπολογίες, νωρίς, στην Επιτροπή. Να τονίσω ότι έχει μια θετική διάσταση και να προβληματίσω το Προεδρείο με αυτά τα σχόλια.

Δευτερολογία Ν. Μηταράκη:

Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, δεν θα κάνω κανένα γενικό σχόλιο, εκ του Νομοσχεδίου τα έκανα προχθές, στη συζήτηση επί της Αρχής, θα το κάνω στη δεύτερη ανάγνωση, ώστε να μπορέσω να εκμεταλλευτώ το χρόνο, να τοποθετηθώ στα πολλά άρθρα, που περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο.

Επί του πρώτου μέρους, που είναι η προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία στις ευρωπαϊκές οδηγίες, εμείς ψηφίζουμε θετικά, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, απλώς επί των άρθρων:

Στο άρθρο 1, οι πολύ μικρές και ανώνυμες εταιρείες εξαιρούνται από τον υπολογισμό χρηματοοικονομικών και μη δεικτών επίδοσης εταιρίας. Ίσως θα μπορούσαμε, να δούμε, αν αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε μικρές ανώνυμες εταιρείες, λαμβάνοντας υπ' όψιν το ρυθμιστικό κόστος, που κάθε τέτοια διάταξη επιβάλλει σε μικρές επιχειρήσεις.

Να ρωτήσω, επί του άρθρου 1, το μέγεθος των επιχειρήσεων ορίζεται, βάσει του ν.4308/2014, μήπως θα έπρεπε, να γίνει βάσει της οδηγίας του ν.361/2003, ώστε να υπάρχει γενικότερη προσαρμογή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ως προς το άρθρο 2, οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, να εφαρμόσουν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τέθηκε και από τους φορείς στο ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης και αν αυτό,  θα είναι αποτελέσματα κάποιας διαβούλευσης με τους φορείς. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κάποια διευκρίνιση.

Στο άρθρο 3, είμαστε θετικοί.

Στο άρθρο 4, είμαστε θετικοί, όπου προτείνεται στην προβλεπόμενη παράταση για το τρέχον έτος, να συμπεριληφθούν και οι συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή οι Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Ως προς το άρθρο 5, είμαστε θετικοί. Στην παράγραφο 1α , να κάνω το εξής σχόλιο: Όσο και αν η διάταξη εισάγει γενικώς το συλλογικό καθήκον, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εταιρικής ευθύνης, να λάβουμε υπ' όψη, ότι υπάρχουν διακριτοί ρόλοι στον συμβούλιο μεταξύ εκτελεστικών, και μη εκτελεστικών μερών. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει και ανάλογη νομοτεχνική βελτίωση, σε αυτήν την παραγράφο.

Στο άρθρο 6, είμαστε θετικοί.

Στο άρθρο 7, το συζήτησα και στη Συζήτηση επί της Αρχής, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, την πρόβλεψη σύμφωνα με το οποίο εισάγονται κανόνες διαφάνειας, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται με την εξορυκτική βιομηχανία, οι οποίες με αυτό το άρθρο, θα πρέπει να δημοσιοποιούν. όλες τις πληρωμές που κάνουν προς την κεντρική Κυβέρνηση, την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες την επίδραση της εξορυκτικής βιομηχανίας στα οικονομικά του κράτους, της πόλης και της περιφέρειας στην οποία ζούνε.

Στο άρθρο 8, είμαστε θετικοί. Να σημειώσω αυτό που είπα και πριν, για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, που έχουν στείλει μια σχετική επιστολή και ζητούν να περιληφθούν στην παράταση, το θεωρούμε θετικό.

Από κει και πέρα το νομοσχέδιο, έχει διάφορα κεφάλαια τα οποία καλύπτουν θέματα, κατά κανόνα του Υπουργείου Οικονομίας, αλλά μετά τις τροπολογίες καλύπτει  θέματα και άλλων Υπουργείων.

Ως προς το άρθρο 9, εμείς θα ψηφίσουμε αρνητικά, θεωρούμε, ότι διατηρεί και ένα θεσμό  υποκειμενικότητας, στις τοποθετήσεις εξωτερικού. Νομίζω  είναι μια ευκαιρία, να βρούμε καλύτερους κανόνες για την εξέλιξη των υπαλλήλων και το είδος της προϋπηρεσίας και των προσόντων, που πρέπει να υπάρχουν, στα στελέχη τα οποία επιλέγονται διάθεσης εξωτερικού.

Στο άρθρο 10, δεν είναι σαφές το ύψος των επιδομάτων των υπαλλήλων που υπηρετούν, διότι δεν υπάρχει μια αντιστοιχία με τους αντίστοιχους βαθμούς του Υπουργείου Εξωτερικών, για να προσδιοριστεί το επίδομα αλλοδαπής, το οποίο μπορεί, να δημιουργήσει πρόβλημα.

Ως προς τα 11, έθεσα ένα θέμα, ότι όπως έχει γραφτεί το άρθρο, μπορεί να γίνει άρση αποσπάσεως όλων των υπηρετούντων, την ίδια στιγμή στις υπηρεσίες εσωτερικού. Έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση, που λέει το « εντός ενός έτους», αλλά αυτό δεν καλύπτει, διότι εξακολουθεί, να μπορεί να γίνει η μετακίνηση όλων των υπαλλήλων και αυτό, να δημιουργήσει πρόβλημα συνέχεια στην υπηρεσία.

Ως προς το άρθρο 12, που κάνει μια τροποποίηση στον ν. 4242/2014, που αφαιρεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης την αρμοδιότητα, να είναι η Γενική Συνέλευση του υπό εκκαθάριση οργανισμού προώθησης εξαγωγών, δεν καταλαβαίνω, γιατί γίνεται αυτό; Αυτή η διάταξη  είχε μπει, για να διευκολύνει το Υπουργείο, να μη χρειάζεται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, για θέματα εκκαθάρισης,  να μπορεί ο Υπουργός με μια απόφαση του, είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας, είναι ο αρμόδιος Υπουργός, να το καλύπτει.

Επίσης στα άρθρα 9 έως  12,  θα ψηφίσουμε αρνητικά.

Στο άρθρο 13, θα είμαστε θετικοί. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τις προθέσεις σας, ως προς τον ΟΑΕ. Όπως είπα στην ομιλία μου, επί της αρχής, προκύπτει ένα γενικότερο θέμα ανάγκης εκσυγχρονισμού των διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί διαρκώς καταφεύγουμε σε κατά παρέκκλιση διατάξεις.

Όπως είπα στην ομιλία μου επί της αρχής, προκύπτει ένα γενικότερο θέμα ανάγκης εκσυγχρονισμού των διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί διαρκώς καταφεύγουμε σε κατά παρέκκλιση διατάξεις, όταν απαιτείται να στελεχωθεί μια δημόσια υπηρεσία, καταδεικνύοντας, ίσως, ότι οι γενικές διατάξεις δεν δουλεύουν και αφού αυτό το αναγνωρίζουμε, θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη αναδιοργάνωση της διαδικασίας ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου.

Ως προς το άρθρο 14, εμείς είμαστε αρνητικοί. Πρώτον, γιατί δεν συμφωνούμε με την ανάγκη να δημιουργούνται επιτελικές δομές κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός, κατά το δικαίωμά του, ορίζει κάποιον ως αναπληρωτή υπουργό σε ένα υπουργείο. Γνωρίζουμε ότι οι κυβερνητικές δομές ιστορικά δεν είναι σταθερές. Επιλέξατε και είναι νόμος δικός σας περσινός, κάθε αναπληρωτής υπουργός να έχει τη δική του επιτελική μονάδα για το ΕΣΠΑ. Αυτό θεωρούμε ότι απλώς πολλαπλασιάζει τις υπηρεσίες και αν αύριο το πρωί γίνει ένας ανασχηματισμός και καταργηθεί μια θέση αναπληρωτή υπουργού θα ερχόμαστε πάλι να την ξαναενώνουμε αυτή την υπηρεσία, ενώ πρέπει να μπορέσει να δουλέψει σταθερά για όλη την προγραμματική περίοδο.

Είναι θετικότερο, λοιπόν, νομίζω να υπάρχει μια επιτελική δομή ανά υπουργείο, ανά υπουργό και από κει και πέρα, επαφίεται στην καλή συνεργασία υπουργών και αναπληρωτών υπουργών, ξέρω πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι πρακτικά ένα πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται η Κυβέρνηση να δημιουργεί δομές για να καλύψει τις προσωπικές επιδιώξεις του κάθε αναπληρωτή υπουργού.

Εξακολουθώ να θέτω ένα ερώτημα για την παρέκκλιση από την ΠΥΣ 33/2006 για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο που θα πληρώνονται από προγράμματα ΕΣΠΑ. Περνάει μια γενική διάταξη, πολύ γενική σε αυτό το νομοσχέδιο με το άρθρο 14. Δίνεται το δικαίωμα κάθε πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, η οποία πληρώνεται από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, να γίνεται κατά παρέκκλιση της ΠΥΣ 33/2006. Παραείναι γενική αυτή η διάταξη. Θα θέλαμε αν μπορείτε να μας την εξηγήσετε.

Όπως, επίσης, διαφωνούμε και με τις μεταβατικές διατάξεις, τις περαιτέρω παρατάσεις για τη στελέχωση της ΜΟΔ. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι ένας πολύ αξιοκρατικός νόμος, ο  νόμος του 2014 και όταν εκδοθούν αυτές οι ΥΑ, θα λειτουργήσει πολύ καλά. Ε, ας βγουν αυτές οι ΥΑ και αν χρειαστεί να δοθεί παράταση, ας δοθεί μια 30ημερη παράταση μη ανανεώσιμη. Να πιεστεί και το Υπουργείο, γιατί πολλές φορές και μόνοι μας δίνουμε παρατάσεις στον εαυτό μας και δεν πιεζόμαστε για να βγάλουμε μια ΥΑ. Φαντάζομαι δεκαοκτώ μήνες μια ΥΑ δεν χρειάζεται.

Ως προς το άρθρο 15, είμαστε θετικοί. Άρθρα 16,17, 18,19 είμαστε θετικοί.

Στο άρθρο 20, το οποίο το καταψηφίζουμε, ακόμα δεν έχουμε πάρει μια καλή εξήγηση αν δίνεται αποζημίωση απόλυσης σε υπαλλήλους που δεν απολύθηκαν, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν κανονικά. Αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, για να ξανατοποθετηθούμε.

Είμαστε θετικοί στα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 26.

Στο άρθρο 27 τίθεται ένα θέμα αν μπορεί το διάστημα των τεσσάρων μηνών που αναφέρεται για το ΓΕΜΗ, να πάει στους έξι μήνες, λόγω της αναγνωρισμένης καθυστέρησης που υπάρχει στο ΓΕΜΗ. Έκανα μια συζήτηση το πρωί κατά τη ακρόαση των φορέων για το ΓΕΜΗ, με μια γενικότερη ιδέα, κύριε Υπουργέ: Ό,τι στέλνεται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ, να αναρτάται αμέσως με την επισήμανση ότι δεν έχει ελεγχθεί. Είναι ευθύνη αυτού που το στέλνει ότι το έστειλε. Όταν ελέγχεται για τη νομιμότητα του από το φορέα του ΓΕΜΗ, να αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος νομιμότητας και όταν γίνεται ο τελικός έλεγχος από την περιφέρεια, να αναφέρεται ότι έγινε τελικός έλεγχος και οι χρήστες των πληροφοριών θα γνωρίζουν ότι είναι υπό αίρεση αυτές οι πληροφορίες, δεν έχουν ελεγχθεί, αλλά χρήσιμο είναι και φαντάζομαι τα λάθη δεν θα είναι πάρα πολλά.

Ως προς το άρθρο 28, να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα θετικό η κατάργηση της προσωπικής ευθύνης μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διότι αυτοί δεν είναι αυτοί που ασκούν τη διοίκηση της εταιρείας και, εν πάση περιπτώσει, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες έχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο, το οποίο είναι εκεί για να καλύψει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Ως προς τα υπόλοιπα άρθρα, είμαστε θετικοί στα άρθρα 29 και 30.

Στο άρθρο 31 θα επιφυλαχθούμε στην Επιτροπή. Συμφωνούμε με τις διατάξεις που προστίθενται ως προς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό. Έχουμε, όμως, ερωτήματα ως προς τη ρύθμιση που μπήκε για τα ενοικιαζόμενα, το οποίο ανατρέπει παλαιότερο νόμο, ο οποίος είχε μπει εκεί για να καταπολεμήσει τα παράνομα καταλύματα και να μπορέσει να εξορθολογήσει την τουριστική αγορά.

Είμαστε θετικοί στα άρθρα 32, 33, 34 και 35.

Είμαστε αρνητικοί στο άρθρο 36.

Στο άρθρο 37 -το είπα και στη συζήτηση επί της αρχής και δεν πήρα απάντηση- ορίζεται ότι το ποσοστό υπέρ ΕΟΤ από τα κέρδη των καζίνο, θα πηγαίνει μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, άρα θα μπαίνει σε ένα γενικό κωδικό και ποτέ κανείς δεν ξέρει αν αυτά τα λεφτά τελικά θα δοθούν για τις ανάγκες προώθησης του ελληνικού τουρισμού ή τελικά, κάποια στιγμή μπορεί αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες. Δεν καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα. Ας μας την εξηγήσετε. Στο 37 ψηφίζουμε «όχι».

Στο άρθρο 38 θα ήθελα μια απάντηση κυρία Υπουργέ. Δίνουμε καινούργια παράταση 2 ετών για μια εταιρία του Δημοσίου που έχει κλείσει, για να γίνει μια απογραφή. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί χρειάζονται τόσα χρόνια για να γίνει μία απογραφή. Επιφυλάσσομαι, μέχρι να ακούσω τις διευκρινίσεις.

Είμαστε θετικοί στο άρθρο 39.

Επί των τροπολογιών επιφυλάσσομαι για αύριο ή την Ολομέλεια. Ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση