Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Μείωση κόστους σε υπηρεσίες μεταφορών και στέγασης - Στο Υ.Μ.Α. πλέον η αρμοδιότητα για δράσεις διερμηνείας, παροχής χρηματικού βοηθήματος και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο μέσω του ESTIA II

Μείωση κόστους σε υπηρεσίες μεταφορών και στέγασης - Στο Υ.Μ.Α. πλέον η αρμοδιότητα για δράσεις διερμηνείας, παροχής χρηματικού βοηθήματος και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο μέσω του ESTIA II

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωράει στην επίλυση τεσσάρων μεγάλων ζητημάτων, βελτιστοποιώντας τον τρόπο υλοποίησης και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Απόρροιες αυτών είναι η σημαντική εξοικονόμηση πόρων, ο εξορθολογισμός των δαπανών, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση καθώς και η ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, τα 4 σημαντικά βήματα είναι:

  1. Μετακινήσεις αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση ύψους 2.046.279,96 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ανάδοχο ελληνική εταιρεία. Σκοπός η αποσυμφόρηση των νησιών με τις μετακινήσεις 30.000 ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ποσοστιαία μείωση 75% στην κατ’ άτομο μεταφορά, καθώς και η ανάληψη της ευθύνης για την υλοποίηση του συνόλου των μετακινήσεων από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
  2. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, που εκκρεμούσε από τις 07/12/18, με φυσικό αντικείμενο την αξιοποίηση  100 μεταφραστών και 6 συντονιστών για ένα χρόνο με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Με αυτή τη σύμβαση, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων, αλλά και, πλέον, η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με ευθύνη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι των ΜΚΟ.
  3. Πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας «ESTIA II-CBI»: Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο. Ειδικότερα, προωθείται, από 01/09/2020, ο εξορθολογισμός των ποσών που διατίθενται ως υλικές αποδοχές σε ωφελούμενους, ενώ, από 01/12/2020, προβλέπεται ο περιορισμός της δυνατότητας ανάληψης μετρητών από τους ωφελούμενους για ποσά άνω του 20% του βοηθήματος που τους καταβάλλεται μηνιαίως. Το πρόγραμμα παροχής οικονομικού βοηθήματος «ESTIA II-CBI» αναμένεται να περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρονοδιάγραμμα το α΄ εξάμηνο του 2021. 
  4. Πρόγραμμα στέγασης του «ESTIA II»: Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπαγορεύονται τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΓΕΚ46ΜΔΨΟ-9ΥΚ) του Υπουργείου προς τους δυνητικούς δικαιούχους (νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών), με σκοπό την αύξηση των υφιστάμενων θέσεων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο στη χώρα. Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης, ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος πλέον περνάει εξολοκλήρου στην ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

    Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε  91, 5 εκ. ευρώ και αφορά περιοχές που δε φιλοξενούν, εντός των διοικητικών ορίων τους, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Συνολικά, θα υπάρξει αισθητή μείωση του κόστους φιλοξενίας ανά διαθέσιμη θέση και ανά ημέρα. Ενδεικτικά, στην Αττική, όπου φιλοξενούνται, σήμερα, 10.686 δικαιούχοι στέγασης, σημειώνεται μείωση της τάξης τουλάχιστον του 6% για τους διαμένοντες σε διαμερίσματα και 9% για τους διαμένοντες σε κτίρια. Αυτό συνεπάγεται την εξοικονόμηση ετησίως τουλάχιστον 1.570.569,45 € μόνο για την Αττική.

 

Non-Paper

  1. Μετακινήσεις αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα: Η πρώτη προσπάθεια διεξαγωγής διαγωνισμού ύψους 2.190.000, προ ΦΠΑ, για 10.000 μετακινήσεις από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έλαβε χώρα στις 25/02/2019 και, τελικά, κηρύχθηκε άγονος. Στη συνέχεια, στις 20/05/2019, προκηρύχθηκε αντίστοιχος διαγωνισμός για τη μεταφορά 10.000 ατόμων στην ενδοχώρα με κόστος 2.190.000, προ ΦΠΑ, ο οποίος ακυρώθηκε τον Μάιο του 2020 με Υπουργική Απόφαση, λόγω προβλημάτων στη διαγωνιστική διαδικασία. Σήμερα, έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΓΞΛ46ΜΔΨΟ-0ΧΑ) 1.946.354,81 εκ. ευρώ, προ ΦΠΑ για την μετακίνηση 30.000 ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  2. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας: Στις 07/12/2018, διεξήχθη διαγωνιστική διαδικασία από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από 60 μεταφραστές και 6 συντονιστές διάρκειας 6 μηνών, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω δομικών ελλείψεων στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίες οδήγησαν στην μονομερή ακύρωσή του. Σήμερα, έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΨΙΓ46ΜΔΨΟ-4ΟΑ) για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για 12 μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και αφορά την αξιοποίηση 100 μεταφραστών και 6 συντονιστών, για να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς πλέον να εξαρτάται από τις υπηρεσίες που μέχρι σήμερα παρείχαν αποκλειστικά οι ΜΚΟ.
  3. Πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας «ESTIA II-CBI»: Αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος είναι, μέχρι στιγμής, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, τον Απρίλιο του 2020, βρίσκονταν στη χώρα μας 96.672 δικαιούχοι βοήθειας, ενώ ο αριθμός προπληρωμένων καρτών είναι 49.209. Συνολικά, διανεμήθηκαν 9,4 εκ. ευρώ. Σήμερα, με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2375/16-6-2020) προωθείται, από 01/09/2020, ο εξορθολογισμός των ποσών που διατίθενται ως υλικές αποδοχές σε ωφελούμενους, ενώ, από 01/12/2020, η δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 20% του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος. Το πρόγραμμα αναμένεται να περάσει στον έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο πλέον θα προωθεί ρυθμίσεις στην καταβολή του οικονομικού βοηθήματος.
  4. Πρόγραμμα στέγασης του «ESTIA II»: Με σειρά αποφάσεων, εντός του Απριλίου, εισήχθησαν οι όροι παροχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διάρκεια και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών στους ωφελούμενους του στεγαστικού προγράμματος του «ESTIA II». Μέχρι σήμερα, αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της, ο αριθμός φιλοξενούμενων του προγράμματος στέγασης ανέρχεται σε 22.395, ενώ οι συνολικές θέσεις φιλοξενίας είναι 25.496. Σήμερα, με την Υπουργική απόφαση  και τη σχετική Πρόσκληση επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους στέγασης, καθώς και ο εξορθολογισμός των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και λοιπούς φορείς.

Αναζήτηση