Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου στην Υπηρεσία Ασύλου

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου στην Υπηρεσία Ασύλου

Παρατείνονται μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 οι συμβάσεις των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου.

Με την σημερινή απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΧΗ46ΜΔΨΟ-2ΞΩ) δίνεται ουσιαστική λύση στην συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς θα παραμείνει στη θέση του έμπειρο προσωπικό, το οποίο έχει πολύχρονη γνώση στην διαχείριση των θεμάτων ασύλου, σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Επίσης, ενοποιούνται όλες οι διαδικασίες ανανέωσης των συμβάσεων καθώς υπογράφηκε μία κοινή σύμβαση για όλους τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, με την οποία δίνεται τέλος στον κατακερματισμό του προσωπικού και αίρονται γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούσαν καθυστερήσεις και περιττό όγκο εργασίας.

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την ΕΕ και 25% από εθνικούς πόρους.

 

Αναζήτηση