Υπ. Εργασίας (2019)

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη, βάσει του ΦΕΚ B 3053, όπως δημοδιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 26.07.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33167/Δ1.11368 (1)
 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος, β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει, δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118), στ) της Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, ανατίθεται:

α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

β) η εποπτεία: (i) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ii)του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.), (iii) των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και (iv) της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και απόδοσής τους στον Οργανισμό αυτόν καθώς και της εποπτείας της λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) σε σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

γ) ο διορισμός, η σύνθεση, συγκρότηση και ανασύνθεση των Διοικήσεων, των Διοικητικών Συμβουλίων της περίπτωσης (β) του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκρότηση όλων των συμβουλίων, ομάδων εργασίας, υπηρεσιακών συμβουλίων και των πάσης φύσεως επιτροπών και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων των ανωτέρω, όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο,

δ) η άρση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου σε αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ε) οι αρμοδιότητες των υπό στοιχεία β(i) και (iv) και γ του παρόντος άρθρου ως προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό.

Άρθρο 2 Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η έκδοση εγκυκλίων,

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων

(ε) και (ζ) ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό. Οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου όσον αφορά τον ΕΦΚΑ ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

γ) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

δ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με την εξαίρεση του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 και την επιφύλαξη του στοιχείου ε΄ του άρθρου 1 της παρούσας,

ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Δείτε παρακάτω τον σχετικό ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες:

ΦΕΚ B 3053/2019: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη... by Notis Mitarachi on Scribd

Αναζήτηση