Ελληνική Προεδρία 2014

 Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή ΙΝΤΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή ΙΝΤΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν:

Ι. Προτεραιότητες που αφορούν στα Κράτη-Μέλη (ΚΜ - Κάθετες).

Διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ίδιων των ΚΜ, καθώς και μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η Προεδρία να συμβάλλει στον συγχρονισμό της διαπραγματευτικής τακτικής της ΕΕ σχετικά με διμερείς συμφωνίες όπως: Οι διαπραγματεύσεις για το Διατλαντικό Σύμφωνο Επενδύσεων και Εμπορίου (ΤΤΙΡ), έχοντας υπ’ όψιν και το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2014. Επίσης την Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης (CETA), τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), που πιθανόν να αναθεωρηθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Μάιο, τις συνομιλίες με την Κίνα και τις χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου, ειδικά όσον αφορά σε διμερείς συμφωνίες που τελούν υπό διαπραγμάτευση και τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες του Mercosur (Λατινική Αμερική).

ΙΙ. Θεματικές (Οριζόντιες) προτεραιότητες, όπως τα Προϊόντα Προστατευμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων (PGIs) της ΕΕ και Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (PDOs), όπου στόχος είναι η επίτευξη αυξημένης προστασίας και πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές για τα Ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και προϊόντα διατροφής υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και η Θαλάσσια  Διάσταση της Πολιτικής Εμπορίου, καθώς το θαλάσσιο εμπόριο ανέρχεται στο 90% του συνολικού εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και 40% του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Έτσι, η Προεδρία θα εργαστεί ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες θα περιέχουν τυποποιημένα άρθρα περί θαλάσσιας μεταφοράς, ειδικά όσον αφορά στις θαλάσσιες υπηρεσίες.

ΙΙΙ. Πολυμερείς συμφωνίες, όπως αυτές που πρόκειται να συναφθούν ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που επετεύχθη στο Μπαλί της Ινδονησίας στα πλαίσια του ΠΟΕ, καθώς πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος με μεγαλύτερη έμφαση στη στρατηγική κατεύθυνση στην οποία επιθυμούμε να κινηθεί ο ΠΟΕ, καθώς και η μείωση των μη δασμολογικών εμποδίων, η οποία θα επιτρέψει την βελτιωμένη πρόσβαση σε αγορές, μια διαδικασία που προφανώς αποτελεί προτεραιότητα.

IV. Νομοθετικό έργο: Η Προεδρία θα ενεργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου αποσκοπώντας στην τελική υιοθέτηση των ακόλουθων νομοθετικών προτάσεων:

  • Πρόταση για οικονομική ευθύνη συνδεδεμένη με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (Proposal on financial responsibility linked to investor/state dispute resolution)
  • Πρόταση για έναν Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με την Εφαρμογή Κανόνων Εμπορίου (Proposal for an EU Regulation concerning Enforcement of Trade Rules)
  • Εργαλείο Κρατικών Προμηθειών,  Πρόταση Κανονισμού (Government Procurement Instrument, Proposal for a Regulation) και
  • Εκσυγχρονισμός Εργαλείων Εμπορικής Άμυνας (Trade Defense Instruments Modernization)

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση